NewMap1.png

Èske ou se yon ti biznis?

Nou la pou nou ede ou.

Jwenn konsèy pèsonalize epi resous pou retablisman pou kenbe biznis ou a.

 

RESTORAN

“Kijan mwen kapab fè pou espas ki deyò nan restoran mwen an respekte konsiy yo — sitou nan moman ivè?”

Nou pral ede ou jwenn sèvis konsepsyon ekspè atravè youn nan patnè nou yo.

SI OU SE YON TI BIZNIS NAN NYC — NOU KAPAB EDE

 

KISA NOU OFRI

KONSÈY FINANSYE

 EKSPÈTIZ NAN MAKETIN

SIPÒ

TEKNOLOJIK

KONSÈY

JIRIDIK

  ANKADREMAN BIZNIS

Nou kapab ede avèk sèvis teknoloji, imobilye, jiridik ak kontabilite, opòtinite acha, maketin, sous prè ak sibvansyon, elatriye. Espesyalis Sipò pou Ti Bizinis nou yo ki sou teren an pral gide ou vè resous ou bezwen yo.

 

KIJAN SA MACHE

KAT (4) ETAP FASIL POU JWENN SIPÒ OU BEZWEN AN

Enskri pou jwenn aksè nan resous itil atravè yon Espesyalis Sipò pou Ti Biznis nan minisipalite w la.

1

3

Travay avèk Espesyalis ou a pou evalye bezwen biznis ou a

2

Chanm Komès lokal ou a pral deziyen yon Espesyalis Sipò pou Ti Biznis pou ou

4

Jwenn konsèy pèsonalize epi aksè nan resous pou biznis ou a

 

ENSKRI JODIA

Sèl kote pou jwenn tout sipò pou retablisman.

Tanpri kontakte Chanm Komès lokal ou a pou jwenn plis enfòmasyon:

 

Bronx: Helpdesk@bronxchamber.org

Brooklyn: BCC-covid@brooklynchamber.com

Manhattan: Helpdesk@manhattancc.org

Queens: Recovery@queenschamber.org

Staten Island: Businesshelp@sichamber.com

 

KIYÈS NOU YE

N AP OKIPE TI BIZNIS

KI FÈ NEW YORK SA LI YE A

Rezo Resous Ti Biznis nan NYC a (The NYC Small Business Resource Network) se yon apwòch global pou ranfòse ekonomi New York epi akselere retablisman ti biznis yo – an kòmansan avèk konsèy pèsonalize epi resous pou retablisman.

Pou reponn avèk kriz plis pase 230,000 ti biznis nan vil la t ap fè fas ak li nan kòmansman pandemi COVID-19 la, nou te òganize yon kolaborasyon ekstrawòdinè moun New York ki angaje yo nan retablisman ti biznis nan kominote nou yo.

N ap eksplwate relasyon nou yo avèk sektè sèvis antrepriz, finansye, ak pwofesyonèl, epitou inivèsite, filantwòp ak ekspè volontè yo pou ede pwopriyetè ti biznis yo genyen aksè avèk yon varyete pwogram ak sèvis.

 

Se yon sibvansyon $2.8 milyon dola ki sòti nan Fondasyon Peter G. Peterson ki baze nan Vil New York ki finanse patenarya piblik-prive nou an epi patenarya sa a jwenn sipò kontribisyon an nati lòt patnè yo.

 
NYC Small Business Recovery Network Logo

1

REZO RESOUS

PLIS PASE 230,000 TI BIZNIS

5 MINISIPALITE

NYC Small Business Recovery Network Logo NYC EDC
NYC Small Business Recovery Network Peterson G Peterson Foundation
NYC Small Business Recovery Network Bronx Chamber
NYC Small Business Recovery Network Queens Chamber
NYC Small Business Recovery Network Staten IslandChamber

An kolaborasyon avèk

NYC Small Business Recovery Network NYC Small Business Services
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Pou kesyon laprès, tanpri kontakte

Jeremy Rosen nan jrosen@pgpf.org.

© 2020, NYC Small Business Resource Network